GEP

Projecte d’innovació GEP 

Des del curs 2019/2020 l’escola Puig d’Arques participa en el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP).

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i consolidar el projecte lingüístic plurilingüe del centre.

Els objectius generals del programa són promoure l’aplicació a l’aula de metodologies per a l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE); fomentar el desenvolupament de projectes interdisciplinars en llengua estrangera i oferir pautes per a l’organització educativa i el disseny curricular.